Bartın Valiliği
Bartın Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Bartın Valiliği
Bartın Valiliği

Ustalar (İşbirliği Protokolü)

27 Nisan 2016
Ustalar (İşbirliği Protokolü)

Yapı Sektöründe Çalışan Meslek Erbaplarının Mesleki Niteliklerinin Geliştirilmesi İşbirliği Protokolü;

Bilindiği üzere 16/12/2010 tarihli ve 27787 Sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik”in Geçici 1’inci maddesinin ikinci fıkrasında EK-3 Geçici Ustalık Yetki Belgesi verilebilmesi için, inşaat ve tesisat işlerinde çalıştığına ilişkin müteahhitten alınacak yazı veya sosyal güvenlik kuruluşundan alınacak belge ile bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren en geç 01/01/2015 tarihine kadar Müdürlük veya ilgili idareye başvurulması zorunluluğu getirilmiş olup, aynı maddenin üçüncü fıkrasında Müdürlük veya ilgili idare tarafından 01/01/2015 tarihinden sonra EK-3 Geçici Ustalık Yetki Belgesi düzenlenemeyeceği ve EK-3 Geçici Ustalık Yetki Belgesinin 01/01/2017 tarihine kadar geçerli olduğu, belgelerin geçerlilik süresi içinde ayrıca ustalık yetki belgeleri istenmeyeceği hüküm altına alınmıştı.

Ancak, 23/04/2015 tarihli ve 29335 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6645 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 24’üncü maddesi ile 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na Ek 3’üncü madde, 74’üncü maddesi ile de 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu’na Ek 1’inci madde eklenmiştir.
5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu’nun Ek 1’inci maddesine dayanılarak hazırlanan “Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ” 25/05/2015 tarihli ve 29366 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş, tebliğ eki listede, aralarında yapı sektöründe hayati öneme haiz mesleklerinde bulunduğu (ahşap kalıpçı, alçı levha uygulayıcısı, alçı sıva uygulayıcısı, bacacı, betonarme demircisi, betoncu, duvarcı, ısı yalıtımcısı, inşaat boyacısı, iskele kurulum elemanı, panel kalıpçı, seramik karo kaplamacısı, ses yalıtımcısı, sıvacı, su yalıtımcısı, tünel kalıpçısı ve yangın yalıtımcısı) 40 meslek için mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğu getirilmiş olup, “Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesine sahip olmayan kişiler işbu Tebliğin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra çalıştırılamazlar.” hükmü uyarınca Ek-3 Geçici Ustalık Yetki Belgesine sahip olanlar dahil olmak üzere 25/05/2016 tarihinden sonra çalıştırılmaları yasaklanmıştır.

Bu durumda 25/05/2016 tarihi itibarı ile yapı sektöründe mesleki yetkinliği olan belgeli eleman darboğazı ile karşılaşılmaması için, yapı sektöründe çalışan meslek erbaplarının mesleki niteliklerin artırılması, iyi uygulamaların geliştirilmesi ve ürün kalitesinin artırılması için eğitilerek bilinçlendirilmesi ve bu sayede “mesleki yeterlilik belgesi” alabilmelerine yardımcı olunması için proje temelli işbirliği yapılması amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı ile Bakanlığımız arasında ilgide kayıtlı “Yapı Sektöründe Çalışan Meslek Erbaplarının Mesleki Niteliklerinin Geliştirilmesi İşbirliği Protokolü” imzalanmıştır.
Bakanlığımızın (Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü) ve İl Müdürlüğümüzün görevleri söz konusu protokolün 7’nci maddesinde;

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yükümlülükleri
MADDE 7- (1) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri;
a) Protokol kapsamında düzenlenecek eğitimlerin tanıtım ve bilgilendirmesini taraflarla işbirliği içinde yapar.
b) Eğitime katılmak isteyenlerin başvurularının toplanmak, eğitim düzenlenecek öncelikli meslekleri ve hedef gruplarının belirlenmesi ve tasnif edilmesi, bunların Türkiye İş
Kurumu'na kaydının yapılmasının sağlanması ve İl Milli Eğitim Müdürlüklerine iletilmesi,
eğitimlerin yapılması ile eğitimini tamamlayan kişilerin mesleki yeterlilik belgesi almalarına yönelik gerekli bilgilendirme ve yönlendirmeleri yapar.
c) Eğitime katılan "kurs bitirme belgesi" sahiplerine bilinçlendirme ve özendirme
amaçlı, işyerlerinde kullanılmak üzere "Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde
Kullanılması Hakkında Yönetmelik'" kapsamında kişisel koruyucu donanım temin eder ve dağıtır.
d) İlgili görevlerin koordinasyonu için personel görevlendirilmesini sağlar.
e) Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü, protokol kapsamında İl Müdürlüklerince yürütülecek iş ve işlemlerin, takip ve koordinasyonunu sağlar.

şeklinde sayılmış olup, bu kapsamda, İlimizdeki konu ile ilgili kurum ve kuruluşlarla yapılacak işbirliği hususların da “Yapı Sektöründe Çalışan Meslek Erbaplarının Mesleki Niteliklerinin Geliştirilmesi İşbirliği Protokolünün Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar” doğrultusunda iş ve işlemler gerçekleştirilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.


                                                                                                           Ali ÖZCAN
                                                                                            Çevre ve Şehircilik İl Müdürü

 


                                                             

Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır