Bartın Valiliği
Bartın Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Bartın Valiliği
Bartın Valiliği
Kuruluş ve Görevler

 

            Bayındırlık ve İskan Bakanlığının taşra teşkilatı olarak görev yapan kuruluşumuz 1991 yılında Bartın’ın il olmasından sonra 1992 yılında ilimizde çalışmalarına başlamıştır.

Genel Bütçeye dahil kuruluşlarla, Özel İdarelere ait bina ve tesislerin ihtiyaç programı, proje, keşif ve inşaatlarını yapmak veya yaptırmak, afetle ilgili daimi iskan yerleşimlerinde ve belediye mücavir alan sınırları dışında kalan alanlarda bulunan yerleşim birimleri ile ilgili imar planlarını ve altyapı tesis planlarını ve bunlara ait etüt, harita, proje ve keşifleri yapmak veya yaptırmak, re’sen onaylamak veya onaylanmasını sağlamak inşaat işlerini yapmak veya yaptırmak kuruluşumuzun başlıca görevleri arasındadır.

 

04.07.2011 tarih ve 27984 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile (KHK) Çevre Şehircilik Bakanlığı kurulmuştur. Bu KHK ile Çevre Şehircilik Bakanlığına ve dolayısıyla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne özetle şu görevler verilmiştir.

 

- Genel bütçe kapsamındaki Kamu Kurum ve Kuruluşlarına ait bina ve tesislerin ihtiyaç programlarını hazırlamak, etüt ve projelerini ,maliyet hesaplarını yapmak veya yaptırmak onaylamak veya onaylanmasını sağlamak,İnşa ,güçlendirme,tadil ve esaslı onarımlarını yapmak veya yaptırmak.

 

- Kamu Kurum ve Kuruluşlarına ait her türlü yapılar ile ilgili genel ilkeleri, Stratejileri ve standartları belirlemek ve uygulamasını sağlamak.

 

-Yapı denetim sistemini oluşturmak ve yapılarda enerji verimliliğini artıran düzenlemeleri yapmak, yönetmek, izlemek, yapı malzemelerinin denetimine ve uygunluk değerlendirmesine ilişkin iş ve işlemleri yapmak.

 

-İskan kanunu uyarınca Bakanlığa verilen görevleri yapmak.

 

-Konut sektörüne ilişkin strateji geliştirme ve programlama iş ve işlemlerini yürütmek, yapı kooperatiflerinin gelişmesini sağlayacak tedbirleri almak.

 

-Çevrenin korunması ve iyileştirilmesi çevre kirliliğinin önlenmesi için prensip ve politikalar tespit etmek, standart ve ölçütler geliştirmek, kirlilik haritalarını oluşturmak, iklim değişikliği ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

 

-Mekansal Strateji planlarını ilgili Kurum ve Kuruluşlarla işbirliği yapmak suretiyle hazırlamak ve Mahalli idarelerin plan kararlarının bu stratejilere uygunluğunu denetlemek.

 

-İl çevre düzeni planlarını yapmak, yaptırmak.

 

-Çevresel etki değerlendirmesi ve stratejik çevresel değerlendirme çalışmalarını yapmak, bu konuda gerekli kararları almak izlemek ve denetlemek.

 

-Yapı malzemelerinin üretim, satış, nakil, kullanma safhalarında her türlü mekanda ve ortamda gözetim ve denetimini yapmak.

 

-Yapı malzemesi numunelerinin test ve deneylerini ilgili standartlara göre yapmak, yaptırmak.

 

-Yapı kooperatiflerinin Genel Kurullarına temsilci göndermek , işleyişleri ve denetlenmeleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

 

-Jeolojik ve Jeoteknik etütleri yapmak, yaptırmak, kontrol etmek, onaylamak ya da onaylanmasını sağlamak.

 

-Kıyı kenar çizgisi ile ilgili iş ve işlemleri yapmak, onaylamak ve uygulanmasını sağlamak.