Bartın Valiliği
Bartın Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Bartın Valiliği
Bartın Valiliği
Ana Sözleşme Değişiklikleri

1163 Sayılı Kooperatifler Kanununun 3. maddesinin son fıkrasında belirtilen “Ana Sözleşme değişiklikleri de Kuruluştaki usullere bağlıdır” hükmü uyarınca Yapı Kooperatiflerinin ana sözleşmelerinde unvan, süre, merkez ve sermaye değişikliğine ilişkin işlemler sırasında şu hususlara dikkat edilecektir:

1) Ana Sözleşmede yapılması istenen değişiklikler için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne dilekçe ile müracaat edilir. (EK-1)

Dilekçe ekinde;

a) Değiştirilmesi düşünülen maddenin eski ve yeni şeklinin karşılıklı olarak altı nüsha halinde yazılmış ve yönetim kurulunca imzalanmış metni (EK-2)

b) Ana Sözleşme değişikliğinin gerekçesini içeren noter tasdikli yönetim kurulu kararı

c) Kooperatifin kuruluş işlemlerinin yayımlandığı Ticaret Sicili Gazetesinin aslı veya fotokopisi

d) Halen yürürlükte bulunan kooperatif ana sözleşmesinin Bakanlıkça onaylı aslı veya fotokopisi

e) Mevcut Yönetim Kuruluna ait noter onaylı imza sirküleri ve yönetim kurulu yetki belgesi

f) Kooperatifin en son durumunu gösterir genel durum bilgi formunun verilmesi gerekmektedir.

 

2) Ana Sözleşmede gösterilen faaliyet süresinin değiştirilmesine ilişkin taleplerin değerlendirilmesi ile ilgili olarak kooperatifin süresinin dolmamış olması gerekmektedir.

Kooperatifin süresinin dolmuş olması durumunda mahkemeden alınacak kooperatifin faaliyette olduğuna dair tespit kararının sunulması gerekmektedir.

Ana sözleşme değişikliğine ilişkin yönetim kurulu kararında ilgili madde değişikliğine de yer verilmelidir.

3) Kooperatif merkezinin, ünvanının ve her bir ortağın taahhüt edeceği pay miktarının değiştirilmesi taleplerinde ana sözleşme değişikliğine ilişkin yönetim kurulu kararında ilgili madde değişikliklerinin belirtilmiş olması gerekmektedir.

 

EKLER:

EK-1)  Ana Sözleşme Değişikliği izni başvuru dilekçe örneği (1 sayfa)

EK-2)  Değiştirilmesi düşünülen maddenin eski ve yeni şeklinin  gösterildiği form örneği  (1 sayfa)