Bartın Valiliği
Bartın Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Bartın Valiliği
Bartın Valiliği

ÇEVRE İZİN VE LİSANS YÖNETMELİĞİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK YÜRÜRLÜĞE GİRİYOR

23 Ekim 2014
ÇEVRE İZİN VE LİSANS YÖNETMELİĞİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK YÜRÜRLÜĞE GİRİYOR

 Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce’nin talimatı ile çevre izin ve lisans yönetmeliğinde yapılan değişiklik yürürlüğe giriyor.

Yönetmelik sürdürülebilir kalkınma ilkesi ve koruyarak kullanma prensibi doğrultusunda hazırlandı.

Yeni mevzuat sanayiciye ciddi pratiklik getiriyor, zaman kaybını minimuma indiriyor. Yatırımcılar buna rağmen gerekli çevresel tedbirleri almaz ve tesislerinde gerekli düzenlemeleri yapmazsa mevzuat çerçevesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı gerekli adımları atacak.

Konuyu değerlendiren Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce “Bakanlığımız hem çevrenin korunması hem de ülkemizin kalkınması konusunda üzerine düşeni yapıyor, yatırımcıların da gerekli adımları atmasını bekliyoruz” dedi.

 Çevre İzin ve Lisans işlemleri 2010 yılından itibaren bütüncül yaklaşım stratejisi çerçevesinde tek bir çevre izni uygulaması olarak hayata geçirilmiş ve bu kapsamda 01.04.2010 tarihinde yürürlüğe giren Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik oluşturulmuştu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2010 yılında yürürlüğe giren Çevre İzin ve Lisanslar ile ilgili yönetmelikte yapılan değişiklikler 01.11.2014 tarihi itibari ile yürürlüğe girecek. Çevre İzin ve Lisans yönetmeliğine tabi olan tesisler faaliyette bulunabilmeleri için öncelikli olarak Geçici Faaliyet Belgesi almaları gerekiyor.

Söz konusu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten günümüze kadar ki süreç içerisinde uygulamalara açıklık ve kolaylık getirilmesi, etkinliğinin arttırılması, karşılaşılabilecek sorunların giderilmesi, yürürlüğe giren yeni mevzuatlara uyum sağlanması amaçlarıyla Yönetmelikte değişiklik yapılmış ve “Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği” adı altında 10.09.2014 tarihli ve 29115 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.

-Yönetmeliğin tanımlar bölümüne ilave tanımlar eklendi-

Yönetmeliğin tanımlar bölümüne ilave tanımlar eklenmiş mevcut tanımlar da gözden geçirilerek bazıları yeniden düzenlendi.

-Geçici Faaliyet Belgesi başvurularında herhangi bir eksiklik bulunması durumunda doğrudan reddedilmesi yerine eksiklik bildirim yapılması süreci eklendi.

-İşletmede yapılan değişikliklerin çevresel açıdan iyileştirme yönünde olması durumunda çevre izni veya çevre izin ve lisans alma sürecinin yeniden başlatılıp başlatılmayacağının izni veren yetkili merci tarafından değerlendirilmesi hükmü eklendi.

-Çevre İzin veya Çevre İzin ve Lisans Belgelerinin yenilenmesi ile ilgili düzenleme yapılmış olup, Çevre İzni olan işletmeler ile mevcut lisans konuları ile ilgili herhangi bir değişiklik olmaması durumunda çevre izin ve lisansı olan işletmelerin tekrar Geçici Faaliyet Belgesi başvuru süreci çıkarıldı.

-Çevre İzin ve Lisansı Belgesi işletmelerin çevre lisansına tabi ilave tesisler veya üniteler eklemek istemesi durumunda yeniden GFB sürecine sokulmadan eklenecek tesisler veya üniteler için çevre izni ve lisansı başvurusu münferit olarak yapılabilmesi sağlayacak yeni bir süreç tanımlandı.

-Çevre İzin ve Lisansı Belgesi işletmelerin mevcut prosesinde bir değişiklik yapmasını gerektirmeyecek nitelikte olan atıkları mevcut belgelerine eklemek istemesi durumunda yeniden GFB sürecine sokulmadan yeni bir süreç tanımlandı.

-Yönetmelik kapsamında düzenlenen belge iptalleriyle ilgili hükümler mevcut yönetmeliğin değişik maddelerinde yer aldığından iptale ilişkin hükümler yeniden gözden geçirilerek tek bir maddede toplandı.

-Ayrıca, usulsüz ve gerçeğe aykırı bilgi ve belge düzenlendiği tespit edilen tesislerin çevre izin veya çevre izin ve lisans belgeleri iptali ile ilgili düzenleme yapıldı.

-Askeri tesisler ile ilgili çevre izin veya çevre izin ve lisans uygulamalarının, ilgili kurumun görüşü alınarak Bakanlık tarafından belirlenmesine ilişkin hüküm eklendi.

-Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2 listeleri, uygulamada yaşanılan sıkıntıları giderecek şekilde ve ÇED Yönetmeliği Ek listeleri mümkün olduğunca uyumlaştırılarak yeniden düzenlendi.

-Geçici Faaliyet Belgesi ile çevre izin ve lisans başvuru sürecinin hızlandırılması amacıyla istenilen belgelerin sadeleştirildi.

-Değişiklik yapılan yönetmelik kasım ayında yürürlüğe girecek-

Değişiklik yapılan Yönetmelik 01.11.2014 tarihinde yürürlüğe girecek olup, Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2 Listelerinde yer alan tesis ve faaliyetlerin tabi oldukları çevre izin ve lisans konuları çerçevesinde öncelikli olarak Geçici Faaliyet Belgesi başvurularını yapmaları gerekiyor.

Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi bulunmadan faaliyet gösteren işletmelere 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun ilgili maddeleri çerçevesinde işlem tesis edilecek.

 

Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır