Bartın Valiliği
Bartın Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Bartın Valiliği
Bartın Valiliği
Milli Emlak Müdürlüğü

1- Hazinenin özel mülkiyetinde ve Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmaz malların yönetimine ilişkin hizmetleri, gerektiğinde diğer kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yaparak yürütmek

2- Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazların satışı, kiralanması, trampası ve üzerinde sınırlı aynî hak tesisi, Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin kiralanması ve bu yerler için gerekli görülen hallerde kullanma izni verilmesi işlemlerini yapmak

3- Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerden kamu hizmeti için kullanılması gerekli olanları; genel ve özel bütçeli idarelere tahsis etmek ve tahsis amacının ortadan kalkması veya amaç dışı kullanılması halinde tahsisi kaldırmak; tahsisi kaldırılan taşınmaz mallar üzerinde Hazine dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapı ve tesisleri tasfiye etmek,

4-Hazine adına yapılan taşınmaz bağış işlemleri, taşınmaz mal satın alma, kamulaştırma ve devletleştirme teferruğ, tefevvüz işlemleri ile ilgili tüm yazışmaları yaparak sonuçlandırmak.

5-Kamu Konutlarının envanterini tutmak, giriş çıkış tutanaklarını kaydetmek, kamu konutlarından ayrılan personellerin kira iade işlemlerini yapmak.

6-Hazineye ait tüm taşınmaz malların tespitlerini yapmak mahalli tespit tutanaklarını tutmak, işgalli taşınmazları işgal edenlere ecrimisil işlemi uygulamak.

7-Hazine tarafından açılması gereken veya vatandaşlarca Maliye Hazinesine karşı açılan adli ve idari davalar ile ilgili gerekli yazışmaları yapmak.

8-Görev alanındaki tüm şikayet başvuruları, cimer başvuruları ve bilgi edinme başvuruları ile ilgili tüm yazışmaları yaparak sonuçlandırmak.

9-İlimiz Merkez İlçe ve Belde Belediyelerinde yapılan imar planları değişikliklerini ilgili mevzuat uyarınca kontrol ederek itiraz edilmesi ve dava açılması gereken durumlarda gerekli işlemleri yapmak.

10-İdari yoldan tescil edilmesi mümkün olan taşınmazları mevzuata uygun olarak tescil etmek.

11-Genel bütçeye dahil kamu kurumlarının hizmet dışı kalan taşınır mallarının satışını yapmak