Bartın Valiliği
Bartın Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Bartın Valiliği
Bartın Valiliği

7326 Sayılı Kanun Uygulaması

12 Temmuz 2021

Hazine ve Maliye Bakanlığının (Gelir İdaresi Başkanlığı) 16.06.2021 tarihli ve 71568 sayılı yazısında;

- 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun’un 9/6/2021tarihli ve 31506 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak bu tarihte yürürlüğe girdiği,

- Kanun’un 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilen amme alacaklarından Kanun kapsamına girenlerin tür ve dönemler itibarıyla belirlendiği,

- Kanunun 1’inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde; 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında takip için vergi dairelerine intikal etmiş olan asli ve fer'i amme alacaklarının 7326 sayılı Kanun kapsamında olduğunun hüküm altına alındığı,

- Diğer taraftan, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 75’inci maddesi gereğince Bakanlığımız Milli Emlak Dairesi Başkanlığı/Milli Emlak Müdürlüğü/Milli Emlak Şefliği veya Tabiat Varlıklarını Koruma Şube Müdürlüklerince tespit ve takdir edilen ve fuzuli şagil tarafından ödeme süresi içinde ödenmeyen ecrimisil alacaklarından 6183 sayılı Kanun kapsamında takip için vergi dairelerine aktarıldığı,

- Öte yandan, 7326 sayılı Kanunun 2’nci maddesinde kesinleşmiş olan ve Kanun’un yayımlandığı 9/6/2021 tarihi itibarıyla (bu tarih dâhil) vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş Kanun kapsamındaki alacakların yapılandırılmasına ilişkin hükümlere, 3 üncü maddesinde ise 9/6/2021 tarihi itibarıyla; ilk derece yargı mercii nezdinde dava açılmış ya da dava açma süresi geçmemiş veya   ilgisine   göre   itiraz/istinaf   veya   temyiz   süreleri   geçmemiş   ya   da   itiraz   veya   temyiz   yoluna başvurulmuş ya da karar düzeltme talep süresi geçmemiş veya karar düzeltme yoluna başvurulmuş vergiler, idari para cezaları ile ecrimisillerin yapılandırılmasına ilişkin hükümlere yer verildiği,

- Bu itibarla Bakanlığımıza bağlı Milli Emlak Dairesi Başkanlığı/Milli Emlak Müdürlüğü/Milli Emlak Şefliği veya Tabiat Varlıklarını Koruma Şube Müdürlükleri tarafından 2886 sayılı Kanun hükümlerine göre tespit ve takdir edilen ecrimisil alacaklarının 7326 sayılı Kanunun yayımı tarihindeki hukuki durumlarına göre bu Kanunun 2 nci ve 3 üncü maddeleri kapsamında yapılandırılmasının mümkün bulunduğu,

- Bu   kapsamda 7326 sayılı Kanun’un kapsadığı dönemlere ilişkin kesinleşmiş olup, Kanun’un yayımlandığı tarih (bu tarih dâhil) itibarıyla vadesi geldiği hâlde ödenmemiş ecrimisil alacaklarından takip için vergi dairelerine intikal ettirilenlerin Kanun’un 2 nci maddesi kapsamında ilgili vergi dairelerine başvurulması üzerine yapılandırılacağı,

- Diğer taraftan, 7326 sayılı Kanunun "Kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan alacaklar" başlıklı 3 üncü maddesinin beşinci fıkrasında yer alan ecrimisil bedelleri ile ilgili düzenlemelere yer verildiği,

- 7326 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin Bakanlıklarına vermiş olduğu yetkiye istinaden çıkarılan 1 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7326 Sayılı Kanun Genel Tebliğinin 14/6/2021 tarihli ve 31511 sayılı Resmî Gazete'de yayımlandığı anılan Tebliğde bu Kanunun uygulamasına ilişkin usul ve esasların belirlendiği, diğer bazı hususlarla birlikte; 

- Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazlara ilişkin olarak 2886 sayılı Kanun kapsamında ecrimisil alacağını tespit ve takdir eden milli emlak dairesi başkanlığı/milli emlak müdürlüğü/milli emlak şefliğine,

- Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunmasına karşın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının tasarrufuna bırakılan taşınmazlara ilişkin olarak 2886 sayılı Kanun kapsamında ecrimisil alacağını tespit ve takdir eden tabiat varlıklarını koruma şube müdürlüğüne,

-Başvuruda bulunmaları ve Kanunun 3 üncü maddesi hükmünden yararlanmak istediklerini ve dava açmayacaklarını veya açılmış davadan vazgeçtiklerini belirtir bu Tebliğ ekinde yer alan durumlarına uygun dilekçeyi (Ek:3/F-1, 3/F-2, 3/F-3, 3/F-4) 3 örnek olarak hazırlayarak 31 Ağustos 2021 tarihine (bu tarih dâhil) kadar ilgili milli emlak dairesi başkanlığı/milli emlak müdürlüğü/milli emlak şefliği veya tabiat varlıklarını koruma işlerinden sorumlu şube müdürlüğüne vermek suretiyle başvurmaları uygun görüldüğü,

- Borçlular tarafından 7326 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi kapsamında milli emlak dairesi başkanlığı/milli emlak müdürlüğü/milli emlak şefliği/tabiat varlıklarını koruma işlerinden sorumlu şube müdürlüğüne başvuru yapılabilmesini teminen anılan Tebliğ eki başvuru dilekçelerinin (Ek:3/F-1, 3/F-2, 3/F-3, 3/F-4) birer örneğinin yazıları ekinde gönderildiği,

Bildirilmiş olup, İlgililer tarafından bu Kanun kapsamında yapılacak olan yapılandırma başvurularıyla ilgili olarak yukarıda belirtilen yazıdaki usul ve esaslara uyulması gerekmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

Ek:

1- 3F-1 İhtilaflı Ecrimisil Başvuru Dilekçesi

2- 3F-2 İhilaflı Ecrimisil İl Özel İdaresi Başvuru Dilekçesi

3- 3F-3 İhtilaflı Ecrimisil Belediyeler Başvuru Dilekçesi

4- 3F-4 İhtilaflı Ecrimisil Spor Kulüpleri Başvuru DilekçesiFacebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır