Bartın Valiliği
Bartın Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Bartın Valiliği
Bartın Valiliği

Yapılandırma İle İlgili Duyuru

28 Temmuz 2021

İlgili kanunları uyarınca orman sayılan yerler, Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazlar hakkında yapılan kesin izin, kesin tahsis, kullandırma kararı, irtifak hakkı, kullanma izni ve kiralama işlemlerinden kaynaklanan; kesin izin, arazi izin, kesin tahsis, kullandırma kararı, ön izin, irtifak hakkı, kullanma izni, kira, yararlanma, ilave yararlanma, mesire yeri işletme hakkı kira bedelleri ve bunlara ilişkin ceza ve kullanım bedellerinin, 3/6/2021 tarihli ve 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun kapsamında yapılandırılmasına ilişkin hususları içeren 405 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği 15.07.2021 tarihli ve 31542 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kanunun 10 uncu maddesinin onüçüncü fıkrası kapsamındaki borçları için yapılandırmadan yararlanmak isteyenlerin, bu Tebliğin Ek-1’inde yer alan ve anılan fıkra kapsamındaki borçlarına ilişkin dava açmayacaklarına veya açılmış davalardan vazgeçeceklerine ilişkin iradelerini de içeren dilekçe ile birlikte 31 Ağustos 2021 tarihine (bu tarih dâhil) kadar;

a) Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazlar hakkında illerde çevre ve şehircilik il müdürlüklerine (millî emlak dairesi başkanlığı veya millî emlak müdürlüğü) ve ilçelerde millî emlak müdürlüklerine yoksa millî emlak şefliklerine,

b) Tabiat varlıkları ve doğal sit alanları ile özel çevre koruma bölgelerinde yer alan Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler hakkında çevre ve şehircilik il müdürlüklerine başvuru yapmaları gerekmektedir.

Tebliğ ve eklerine https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/07/20210715-8.htm adresinden ulaşılabilir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır